Category Archives: Koudekerk aan den Rijn

Eerste monumentenschildje in Kouderkerk

Op vrijdag 1 november  bevestigt de wethouder Monumentenzorg, mevrouw  Bernadette Wolters, het monumentenschildje aan de gevel van Hoogewaard 188 te Koudekerk aan den Rijn. Zij doet dit tussen 9.30 en 10.30 uur .

De woning Hoogewaard 188 is recentelijk aangewezen als gemeentelijk monument. De bewoners van het pand hebben hun medewerking toegezegd om de gemeentelijke monumentenstatus van hun pand op een officiële, enigszins feestelijke manier te bevestigen en in de publiciteit te brengen.

Het betekent voor de gemeente tevens een markering van de start van het gemeentelijke monumentenbeleid dat overigens al enige tijd eerder in gang is gezet. Er zijn in de tweede helft van 2013 al meer panden aangewezen als gemeentelijk monument, maar nog niet ‘geëerd’ met een monumentenschildje. Dat was toen nog niet gereed.

Nu het monumentenschildje er is, kan het gemeentelijke monumentenbeleid nog eens voor het  “voetlicht” worden gebracht, waardoor mogelijk ook andere eigenaren van een kandidaat gemeentelijk monument worden geïnspireerd tot deelname. Het monumentenschildje bevordert de herkenbaarheid van gemeentelijke- en rijksmonumenten in onze gemeente.

De al eerder aangewezen gemeentelijke monumenten worden natuurlijk ook nog dit jaar voorzien van het monumentenschildje.

Sloop Agrifirm vordert gestaag

agrifirm

KOUDEKERK AAN DEN RIJN – De sloop van de Agrifirm fabriek in Koudekerk aan den Rijn vordert gestaag. De bedoeling was dat de sloop vorig jaar al klaar zou zijn, maar nadat er asbest is gevonden in het pand is de sloop langere tijd stilgelegd. Op dit moment is de sloop al ver gevorderd, en de verwachting is dat het beeldbepalende pand dat al van verre te zien was wel in de loop van dit jaar zal zijn afgerond.

FotoNadat de sloop is voltooid zal er nog bodemonderzoek plaatsvinden om eventuele vervuiling vast te stellen. Op de lokatie waar Agrifirm stond zal de Maximabrug over de Oude Rijn worden aangelegd.

Op de foto rechts het pand zoals het enige tijd geleden nog (veel groter) bijstond.

Koudekerkse Ontmoetingskerk komende zondag in de schijnwerpers

imageKOUDEKERK AAN DEN RIJN – In Koudekerk staan twee imposante kerkgebouwen dicht bij elkaar. Beide kerken zijn eigendom van de PKN-gemeente Koudekerk a/d Rijn en Hazerswoude-Rijndijk. De kerk bij de Koudekerkse brug is de Brugkerk, de andere Koudekerkse kerk bevindt zich op 250 meter richting Leiderdorp en wordt de Ontmoetingskerk genoemd. Deze maand is het precies 100 jaar geleden dat deze voormalige gereformeerde kerk in gebruik werd genomen. Het bouwwerk is inmiddels uniek en sinds 2004 ook aangewezen als beschermd Rijksmonument. Voor een aantal Koudekerkers en Hazerswoude-Rijndijkers aanleiding om zich te verdiepen in de geschiedenis van dit monumentale gebouw.

Een zestal mensen vormden een werkgroep onder de naam “100 jaar stenen kerkgebouw”. Inmiddels is deze werkgroep ruim een jaar druk in de weer om te achterhalen wat zich zoal heeft afgespeeld in en rond deze kerk. Werkgroep voorzitter Bert de Mooij vertelt wat er zoal boven water is gekomen aan documenten, beeldmateriaal en ook verhalen. Het verzamelde historische materiaal aangevuld met de verhalen van mensen op inmiddels gevorderde leeftijd is zodanig omvangrijk dat besloten is het verzamelde materiaal te verpakken in boekvorm. Inmiddels is dit bijna gereed en het belooft niet zomaar een boekje te worden, maar een lijvig boekwerk met de titel: “Als stenen konden spreken”.

De Mooij kondigt aan dat er op 22 januari onder andere om 10 uur een speciale kerkdienst wordt gehouden. Dit ter gelegenheid van het feit dat 100 jaar geleden maar dan op zondag 18 januari 1912 deze kerk voor het eerst in gebruik is genomen. Om 12 uur wordt er komende zondag een orgelconcert gegeven door Simon Stelling. Deze inmiddels zeer bekende organist uit Alphen a/d Rijn brengt gedurende een klein uur een gevarieerd programma ten gehore. Na het orgelconcert wordt ter gelegenheid van het jubileum een drankje en hapje geserveerd.

P1060594 orgel

Rijnwoude reikt vrijwilligersoorkonden uit

Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie in het Anker (Hazerswoude-Rijndijk) heeft het college van de gemeente Rijnwoude de vrijwilligersoorkonde Rijnwoude 2011 uitgereikt aan de volgende personen:                                                                           

   

 • Mevrouw M.R.W. van der Lede-Scholten beheert al ruim 8 jaar de molenwinkel voor ongeveer    
  20 uur per week. Ook is zij hoofdverantwoordelijke en aanspreekpunt  voor molenaars,   
  bestuursleden en klanten van ‘molen de Haas’, te Benthuizen
 •  

 • De vrijwilligers van ‘Tafeltje Dek je‘ van de Stichting Welzijn Ouderen Hazerswoude (voor alle    
  vrijwilligers dus voor de lopers, de rijders , de vaste en de invalkrachten) in Hazerswoude-Dorp.
 •  

 • Mevrouw S. Vintges-Wesselman, vrijwilligster bij verzorgingshuis Rhijndael, de RK Parochie    
  en de Raad van Kerken in Hazerswoude-Rijndijk .
 •  

 • De vrijwilligers van EHBO-Vereniging Koudekerk aan den Rijn
 •  

 • Twee dames van de Stichting Welzijn Ouderen Hazerswoude, organisatoren van de    
  ouderensoos in Pleyn ’68, de dames L. van Wieringen-Straathof  en C. van der Zwaan-Wesselman, in Groenendijk. Beiden al meer dan 20 jaar lid van SWOH 

Het college feliciteert deze vrijwilligers van harte.

Nieuwjaarsreceptie Rijnwoude

Maandag 9 januari houdt de gemeente Rijnwoude haar nieuwjaarsreceptie 2012. Dit gebeurt in het Anker, Chopinlaan 2, Hazerswoude-Rijndijk. De zaal is open vanaf 19:30, om 20:00 worden de Vrijwilligersoorkonden Rijnwoude 2011 uitgereikt. Deze oorkonde wordt aan maximaal 5 mensen en/of groepen in Rijnwoude -één in iedere kern van de gemeente-, die zich als vrijwilliger al vele jaren zeer verdienstelijk hebben gemaakt, uitgereikt. De Commissie Vrijwilligers-oorkonden Rijnwoude maakt de keuze en adviseert het college van B&W over de nominaties.

Inwoners worden van harte uitgenodigd tijdens de nieuwjaarsreceptie en/of bij de uitreiking van de vrijwilligersoorkonden aanwezig te zijn.

Pand Agrifirm wordt gesloopt

KOUDEKERK AAN DEN RIJN – Binnenkort wordt gestart met de sloop van de oude veevoederfabriek van Agrifirm in Koudekerk aan den Rijn. De sloop levert de gemeente zelfs geld op, zo valt in het Leidsch Dagblad te lezen. Dit komt omdat er in het pand het nodige metaal is verwerkt, die bij de sloop vrijkomt en geld oplevert. De gemeente houdt waarschijnlijk zo’n twee ton over aan de sloop.

Leidsch Dagblad: Sloop Agrifirm levert Rijnwoude geld op

Orgelconcert in Kerstsfeer

KOUDEKERK AAN DEN RIJN – Zaterdagavond 11 december speelt organist Jan J. van den Berg uit Delft op het orgel van de Hervormde Kerk, Dorpsstraat 53 te Koudekerk aan den Rijn zijn jaarlijkse orgelconcert. Hij speelt bekende Advents- en Kerstcomposities.

De orgelconcerten bij kaarslicht zijn inmiddels een begrip geworden. De unieke entourage van een eeuwenoude kerk en het sfeervolle echte kaarslicht zijn zeer bijzonder om mee te maken. Het programma bevat orgelwerken van o.a. Adr.C. Schuurman, Joh. Seb. Bach, Willem Mudde, Balbastre, Jan Zwart, Alex. Guilmant en van Jan J. van den Berg zelf.

Het concert zal plaatsvinden in sfeervolle kaarsverlichting en begint om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. De toegang is vrij; wel wordt ter bestrijding van de onkosten na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Na afloop is er koffie of thee in de koorzaal.

Voornemen tot herindeling 6 gemeenten

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen de procedure te starten om de gemeentelijke indeling van Alphen aan den Rijn, Boskoop, Gouda, Rijnwoude, Waddinxveen en geclausuleerd Zoetermeer te wijzigen. De provincie komt tot deze stap nu is gebleken dat de betrokken gemeenten niet zelf tot een oplossing komen over de bestuurlijke toekomst van het gebied. 
 
In de regio Zuidplas en omgeving spelen verschillende ontwikkelingen zoals het programma Oude Rijnzone en de Greenportontwikkeling die vragen om bestuurskrachtig lokaal bestuur in de regio. In 2007 hebben GS aan de commissie Van den Berg gevraagd advies uit te brengen over de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in deze regio. Op basis van het advies van Van den Berg hebben GS een eindbeslissing genomen over de bestuurlijke toekomst van de regio. Sinds 2007 is in de regio een aantal flinke stappen gezet. Zo zijn Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle gefuseerd tot de nieuwe gemeente Zuidplas. Bodegraven en Reeuwijk gaan per 1 januari aanstaande fuseren. Voor een aantal gemeenten is echter nog geen duurzame oplossing gerealiseerd.

Rijnwoude, Boskoop, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer  
Het gezamenlijke proces tussen Rijnwoude en Boskoop heeft geen resultaat opgeleverd. Na aanvankelijk voor fusie te opteren kiest de raad van Rijnwoude op dit moment voor zelfstandigheid, terwijl Boskoop juist een fusiepartner zoekt om haar ambities waar te maken. Om die reden is Alphen aan den Rijn bij dit gesprek betrokken. Hoewel de gesprekken tussen Boskoop en Alphen aan den Rijn vruchtbaar lijken te zijn, hebben GS er onvoldoende vertrouwen in dat deze gesprekken leiden tot een bestuurlijke regionale consistente oplossing inclusief Rijnwoude. Voor GS is dit reden om de regie ter hand te nemen. Zoetermeer wordt geclausuleerd betrokken in de procedure, omdat de provincie wil nagaan of een wijziging van de indeling van de kern Benthuizen (gemeente Rijnwoude) gewenst is. 
.   
Gouda en Waddinxveen    
De gemeenteraad van Waddinxveen heeft op 2 juni jl. besloten geen behoefte te hebben aan een nader onderzoek naar de mogelijkheid om een fusie met Gouda aan te gaan. Gouda heeft daarop geconstateerd dat het niet mogelijk is om tot niet-vrijblijvende samenwerking/samenvoeging te komen en aan GS gevraagd om te komen tot ruimtelijke oplossingen voor Gouda. Voor GS betekent dit dat ook voor Gouda en Waddinxveen geldt dat het door GS gevraagde eindbeeld niet ontstaat door inzet vanuit de twee gemeenten. Dit is voor GS aanleiding om ook voor deze twee gemeenten de regie in het proces te nemen.

Voornemen tot start herindelingsprocedure  
Op basis van de Wet algemene regels herindeling (arhi) hebben GS het voornemen één procedure te starten voor het hele gebied om op die manier alle mogelijke opties en varianten samen met de betrokken gemeenten te verkennen. Een besluit over de start van de arhi-procedure nemen GS in december. De eerste stap is dat GS open overleg gaan voeren met de zes gemeenten afzonderlijk. Een wijziging van de gemeentelijke indeling in het gebied kan per 1 januari 2014 worden gerealiseerd.

Fractievoorzitters VVD spreken over fusie Alphen, Boskoop en Rijnwoude

Naar aanleiding van de publicatie van het verslag van het bestuurlijk overleg over de bestuurlijke toekomst van Rijnwoude, Boskoop en omgeving van 25 mei 2010 tussen provincie en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude en Zoetermeer en de naar aanleiding daarvan verschenen krantenberichten hebben de fractievoorzitters van de VVD van Alphen aan den Rijn (Ruud Gebel), Boskoop (Robbert Prins) en Rijnwoude (Toetie Vorenkamp) oriënterende gesprekken met elkaar gevoerd.

De drie fractievoorzitters en hun fracties zijn van mening dat een fusie tussen de drie gemeenten voor alle drie gemeenten grote voordelen biedt. Een gemeente met meer dan 100.000 inwoners, zoals door de fusie ontstaat, vormt een sterkere, belangrijkere gesprekspartner voor Provincie en Rijk en kan dus meer invloed uitoefenen. Een fusie tussen de drie gemeenten is onder andere bevorderlijk voor de ontwikkeling van de Greenport, de ontwikkeling van de bereikbaarheid van de drie gemeenten (o.a. N207, N209, Maximabrug) en de ontwikkeling van de Oude Rijnzone.

Er dient wel aan de nodige voorwaarden te worden voldaan, zoals behoud van de eigen identiteit van de verschillende kernen en een goed voorzieningenniveau in de diverse kernen. Een en ander moet niet leiden tot hogere lasten voor onze inwoners.

Feestelijke opening SJOP Koudekerk op 4 september

KOUDEKERK AAN DEN RIJN – Op zaterdag 4 september om 14.00 uur opent wethouder Job Dresden de SJOP (speel- en jongerenontmoetingsplek) in Koudekerk aan den Rijn. Deze officiële opening wordt georganiseerd in samenwerking met de jongeren die hebben meegedacht over de planvorming. Zo worden er demonstraties gegeven door enkele professionele voetballers en skaters.

Op 4 september wordt ook een convenant ondertekend, waarin de afspraken tussen jongeren, omwonenden, politie en de gemeente zijn vastgelegd.

In juli was de SJOP al klaar en in gebruik genomen door vele jongeren. In oktober wordt er beplanting aangebracht. Wij hopen dat de speel- en ontmoetingsplek nu en in de toekomst een plezierige plek voor jong en oud blijft.